Make a donation!

Exodus 25.2
1 Chronicles 16.29
You may DONATE under the following TERMS
which have the power of contract between
the donor and Mr. Tsankov
under the Bulgarian law

Any donation of money should be transferred to:

Name of the bank account holder: Hristo Yordanov Tsankov
Name of the Bank: United Bulgarian Bank AD (UBB)
IBAN: BG57 UBBS 8155 1013 2955 42
BIC: UBBSBGSF

I, (name of the donor - person or organization), declare that
sending under the reason of donation a money transfer
to the bank account of Hristo Yordanov Tsankov,
citizen of the Republic of Bulgaria,
tel. numbers: + 359 879 422456
e-mail: General {_at_} illuminati-bg.bg

I have fully and freely agreed to donate the specified in the bank order sum to Mr. Tsankov
unconditionally (without any condition on my side).

I agree and accept that all bank, attorney or other fees, necessary and charged for the preparation
and realization of the bank transfer are at the expense of the donor.

I declare that the donated money to Mr. Tsankov had not been acquired by me illegally,
by fraud, theft, false declarations, crime, money laundring, etc.

Furthermore, I declare that after ordering the bank transfer under the reason of donation,
I will not have any pretence or judicial claim to Mr. Tsankov
as to the transferred (donated) sum.

The holder of the bank account declares that he will not disclose or make public the personal data
of any donor (including the donor's bank account) except to the legal Bulgarian authorities
on a legal demand.

Any dispute over a completed money transfer to Mr. Tsankov on the grounds of the above
terms and conditions shall be settled according to the Bulgarian Law.


Important note!

It is recommendable to the donor (but not obligatory) to inform Mr. Tsankov
right after the ordering of the bank transfer via sending a SMS
to the given above tel. numbers and via sending an e-mail message as well.

In case that the donor would like to donate to Mr. Tsankov some kind of property
(including real estate, vehicle, etc.), let him/her send an e-mail message.


DISCLAIMER!

After receiving a donation via a bank transfer Mr. Tsankov shall bear in no way responsibility
as to the breaking of the above terms and declarations by the donor.
Any claims or charges against Mr. Tsankov by a third party
(including government, agency, representative, company, etc.)
shall be deemed illegal!

Направете дарение!

Изход 25.2
1 Летописи 16.29
Може да ДАРИТЕ при следните УСЛОВИЯ
които имат силата на договор между дарителя и г-н Цанков
съгласно българското законодателство

Всяко парично дарение трябва да бъде преведено на:

Име на титуляра на сметката: Христо Йорданов Цанков
Име на банката: Обединена Българска Банка АД (ОББ)
IBAN: BG57 UBBS 8155 1013 2955 42
BIC: UBBSBGSF

Аз, (име на дарителя - частно лице или организация), декларирам,
че, изпращайки паричен превод с основание "Дарение"
по банковата сметка на Христо Йорданов Цанков,
гражданин на Република България,
тел. номера: + 359 879 422456
ел. поща: General {_at_} illuminati-bg.bg

напълно и свободно съм се съгласил да даря на г-н Цанков посочената в банковия ордер сума
безусловно (без каквито и да било условия от моя страна).

Съгласен съм и приемам, че всички банкови, адвокатски и други такси, които са необходими и се начисляват за подготовката и реализацията на банковия превод, са за сметка на дарителя.

Декларирам, че дарените на г-н Цанков пари не са били придобити от мен незаконно, чрез измама, кражба, фалшиви декларации, престъпления, пране на пари и т.н.

Освен това, декларирам, че след изпращането на банковия превод с основание "Дарение",
няма да имам никаква претенция или съдебен иск към г-н Цанков
във връзка с преведената (дарената) сума.

Титулярът на банковата сметка декларира, че няма да разкрива или оповестява личните данни на дарителя (включително банковата сметка на дарителя), освен на законните български власти
при направено законово искане.

Всеки спор относно направен паричен превод на г-н Цанков при горните правила и условия
ще бъде разрешаван съгласно българското законодателство.


Важна бележка!

Препоръчва се на дарителя (но не е задължително) веднага след като нареди банковия превод да уведоми г-н Цанков чрез изпращане на SMS на посочените по-горе тел. номера, а така също чрез изпращане на съобщение по ел. поща.

В случай че дарителят желае да дари на г-н Цанков някакво имущество (включително недвижим имот,
превозно средство или др.), нека изпрати съобщение по ел. поща.


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ!

След получаване на парично дарение чрез банков превод г-н Цанков няма да носи в никакъв случай
отговорност във връзка с нарушаването на горните условия и декларации от дарителя.
Всички искове или обвинения към г-н Цанков от трета страна
(включително правителствено лице, агенция, представител, компания и т.н.)
ще се считат за незаконни!